Координатор по безопасност и здраве при работа

ЗА „КООРДИНАТОР ПО ЗБУТ”

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, ние от „ЛЕМА МЕД“ ООД бързаме да съобщим на всички наши клинети, че считано от м.януари 2019г. предлагаме и услугата “Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежите”.

Често задавани въпроси

  • висок и безкомпромисен контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на обекта;
  • минимизиране на рисковете при работа;
  • много добра координация между строителите и всички участници в процеса;
  • отлична дисциплина сред работещите на обекта;
  • перфектно изготвена документация по ЗБУТ.

За етапа на изпълнението на строежа – когато възлагате изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.  

Ако на обекта има само един строител – координатор по безопасност и здраве не е необходим!

Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

1) координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР.


2) координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква от строителите и при необходимост – от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

3) актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

4) организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

5) координира контрола по правилното извършване на СМР;

6) предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

За етапа на изпълнението на строежа функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват  консултант (за строежи от първа до четвърта категория) и технически ръководител (за строежи от пета категория).

С цел да предоставим атрактивна цена, която е съобразена с конкретните нужди и изисквания на всеки един клиент, ценовата ни политика е строго индивидуална. Но, с предлаганата от нас услуга, винаги се опитваме да се съобразяваме с изискванията и възможностите на клиента,  размерът на местните заплати и винаги постигаме взаимно изгодни договорености.

Нашите договорени цени са крайни с включен начислен 20% ДДС и включват всички разходи за командировки, транспорт и материали и не подлежат на преговаряне и промяна за договорения срок.

За да можем да изготвим конкретна ценова оферта, съобразена с Вашите конкретни изисквания, очаквания и особености на работа, моля, направете своето запитване или ни потърсете на посочените телефони във формата за контакт.

Заплащането се извършва от възложителя съгласно сключен договор.

След приключване на строително монтажните дейности и/или при предсрочно прекратяване.