Обучения на ГУТ/КУТ

Съгласно изискванията на Наредба №4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД извършва следните обучения:

 

 • Първоначалното обучение на представителите на ГУТ и КУТ се провежда в едномесечен срок от избирането им;
 • Ежегодното обучение на представителите на ГУТ и КУТ с продължителност не по-малка от 6 учебни часа за:

 

Форма на провеждане на обученията :

 • Съгласно изискванията на чл. 7, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обученията по безопасност и здраве се провеждат в редовна и дистанционна форма.

Срокове на обученията :

 • Първоначалното обучение на представителите на ГУТ и КУТ се провежда в едномесечен срок от избирането им.
 • Ежегодно обучение на представителите на ГУТ и КУТ;

 

Програми за провеждане на обученията :

 • Учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:
 1. държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
 2. фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;
 3. права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 4. вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;
 5. методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;
 6. трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;
 7. социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
 8. изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
 9. специална закрила на някои категории работници;
 10. организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.
 • Конкретните учебни програми и лекциите по отделните теми:
 1. се съобразяват с вида на дейността, конкретните условия на труд и организация на работа на предприятието;
 2. предвиждат не по-малко от един учебен час за всяка тема;
 3. включват практически примери;
 4. се насочват към развитие на възможностите на обучаваните за водене на социален диалог, анализи на организацията на дейността, състоянието на условията на труд и наличието на професионални рискове с оглед предлагането на превантивни мерки.

 

Продължителност на обученията :

 • Първоначалното обучение на представителите на ГУТ и КУТ се провежда по учебни програми с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа.
 • В учебните програми задължително се предвижда до една четвърт от посоченото в ал. 1 учебно време за индивидуално или групово разработване на практическа задача.

Форма на приключване и удостоверяване на преминато обучение:

Първоначално обучение :

 • Първоначалното обучение приключва със семинарно занятие за обсъждане разработване на практическата задача.
 • На завършилите обучението се издава удостоверение съгласно приложение № 1 от Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията , което се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите.

Ежегодно обучение :

 • Ежегодното обучение на представителите на ГУТ и КУТ е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа за:
 1. опресняване на познанията им;
 2. повишаване на ефективността на работата и развитие на личните им умения;

3.запознаване с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;

4.усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

 • Ежегодното обучение на представителите се оформя с протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението. При провеждане на обучението се осигуряват:
 1. разработени учебни програми в съответствие с изискванията на № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ;
 2. необходимите учебно-технически средства;
 3. лектори, които отговарят на изискванията на чл. 13;
 4. необходимите учебни материали и пособия;
 5. документация, свързана с отчитане на обучението.

ЦЕНИ на обученията :

За всички наши клиенти обученията са напълно безплатни!

Разбира се , ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, съобразено с конкретни изисквания на нашите клиенти.

 

Други : При необходимост оказваме съдействие на нашите клиенти при разработване и на писмените програми.

Ако проявявате интерес, моля направете Вашето запитване за редовно,  онлайн или индивидуално обучение.