Визия

ВИЗИЯ

Ние от  “ЛЕМА МЕД” ООД имаме визия да намалим до минимум трудовите злополуки в обслужваните от нас предприятия и да подобрим здравословните и безопасни условия на труд във фирмите чрез:​

  • повишаване на знанията, компетентността и практическата насоченост на специалистите;
  • издигане престижа на длъжността „орган/експерт по безопасност и здраве при работа“;
  • оказване на съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа;
  • подпомагане създаването на международни контакти за развитие на взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина;
  • организиране изучаването и разпространяването на опита на развитите страни в областта на условията на труд, както и добрите практики на водещи компании;
  • организирне на информационни кампании, свързани с основната ѝ цел – здравословни и безопасни условия на труд в предприятията;
  • съвместно с партньорите си да работим за превенция на трудовия травматизъм, както и за кампании за подпомагане на пострадалите при трудови злополуки.