Първа долекарска помощ

На основание Заповед РД 09-410 от 13.10.1994г. изд. от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994г., в сила от 01.01.1995г. СТМ към “Ви Ес Ти Си” ООД, прганизира и провежда обучения за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.