Обучения, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Съгласно разпоредбите на чл.13 от Наредба 13 от 30 декември 2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, извършваме обучения на работещите и предоставяме необходимата информация за съответните предпазни мерки и действия, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.

Удостоверяване на преминато обучение:

След успешно преминат курс на обучение, лицата получават признато „Удостоверение за преминато обучение“, както и приложение, валидно на територията на Р. България. Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който съдържа №, дата и програма на обучението и се издава от Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД в уверение на това, че лицето успешно е преминало курса на обучение.

 

ЦЕНИ на обученията:

За всички наши клиенти обученията са напълно безплатни!

Разбира се, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, съобразени с конкретни изисквания на нашите клиенти.

 

Други: При необходимост оказваме съдействие на нашите клиенти при разработване на писмените програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Разработваните програми се съобразяват със:

  • общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
  • входящото образователно равнище;
  • целите на обучението;
  • тематичните области на обучението;
  • продължителността на обучението – общо и по теми;
  • реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;
  • удостоверяване за преминал курс на обучение;
  • необходимата материална база за обучение.

Ако проявявате интерес, моля, направете Вашето запитване за редовно, онлайн или индивидуално обучение.