ЗБУТ

Видове провеждани обучения, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно изискванията чл.6, ал. 1, Раздел II Обучение по безопасност и здраве при работа от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , извършваме следните обучения :

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • членовете на комитета/групата по условия на труд;
 • работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
 • работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

 

Форма на провеждане на обученията :

 • Съгласно изискванията на чл. 7, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обученията по безопасност и здраве се провеждат в редовна и дистанционна форма.

 

Срокове и продължителност на обученията :

 • За длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • За длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • За членовете на комитета/групата по условия на труд – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);
 • За работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа и работниците и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

 

Удостоверяване на преминато обучение:

След успешно преминат курс на обучение, лицата получават признато „Удостоверение за преминато обучение“, както и приложение, валидно на територията на Р. България. Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който съдържа №, дата и програма на обучението и се издава от Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД в уверение на това, че лицето успешно е преминало курса на обучение.

 

ЦЕНИ на обученията :

За всички наши клиенти обученията са напълно безплатни!

Разбира се , ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, съобразено с конкретни изисквания на нашите клиенти.

 

Други : При необходимост оказваме съдействие на нашите клиенти при разработване на писмените програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Разработваните програми се съобразяват със:

 • общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • входящото образователно равнище;
 • целите на обучението;
 • тематичните области на обучението;
 • продължителността на обучението – общо и по теми;
 • реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;
 • удостоверяване за преминал курс на обучение;
 • необходимата материална база за обучение.

 

Ако проявявате интерес, моля, направете Вашето запитване за редовно, онлайн или индивидуално обучение.