Орган по безопасност и здраве при работа

ЗА "ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ"

Ние от „ЛЕМА МЕД“ ООД въведохме въвсем ново и изключително удобно решение за всички свои клиенти, с което мислим, че ще им спестим не малко нерви, много загубено време и не на последно място – ще им помогнем в намаляване на общите разходи за заплати.

Благодарение на общите усилия, които положихме, всички наши клиенти могат да сключат с нас договор за “орган за безопасност и здраве при работа”. Ние разполагаме с дългогодишни експерти, притежаващи необходимите знания и опит за изпълнение на договорените задачи като орган за безопасност и здраве при работа. ​

Често задавани въпроси

Органите за безопасност и здраве са длъжностните лица в предприятието, изпълняващи организиране на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове. Органите за безопасност и здраве при работа подпомагат работодателя при изпълнение на задълженията му за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори, работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, което назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.

Ето това е най-често задаваният въпрос към нас. Не може да отговорим на този въпрос еднозначно и на момента, но въпреки това могат да се разгледат фактори, които влияят при определяне на заплащането. За да отговорим на този въпрос, трябва предварително да се запознаем с очакванията на клиента, дейността на дружеството, мястото на извършване на дейността, броя на заетите лица, наличността на нормативно изискуемата документация и др. С цел да предоставим атрактивна цена, която е съобразена с конкретните нужди и изисквания на всеки един клиент, ценовата ни политика е строго индивидуална . Но, предлаганата от нас услуга, винаги се опитваме да я съобразяваме с изискванията и възможностите на клиента,  размерът на местните заплати и винаги постигаме взаимно изгодни договорености.

Най-накрая нашите договорени цени са крайни с включен начислен 20% ДДС и включват всички разходи за командировки, транспорт и материали и не подлежат на преговаряне и промяна за договорения срок.

За да можем да изготвим конкретна ценова оферта, съобразена с Вашите конкретни изисквания, очаквания и особености на работа, моля, направете своето запитване или ни потърсете на посочените телефони във формата за контакт.

Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.

Разбира се, когато обаче работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения:

 • организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
 • сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;
 • организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;
 • координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
 • организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
 • извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
 • изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
 • изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск;
 • организира изготвянето на аварийни планове в предприятието;
 • координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;
 • изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;
 • организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;
 • организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;
 • консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
 • организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;
 • подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;
 • организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
 • организира разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
 • организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
 • осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции “Инспекции по труда”.

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 • организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
 • контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 • предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.