Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина към “ЛЕМА МЕД” ООД е пререгистрирана в Министерство на здравеопазването под №647-1/30.05.2023г.

Документът за регистрация на СТМ към “ЛЕМА МЕД” ООД може да намерите тук.

Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД е звено с консултативни и превантивни функции  и съгласно Раздел II Осъществяване на дейността от Наредба №3  от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина при осъществяване на функциите по чл. 25, ал. 2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл. 25а ЗЗБУТ, Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.В какво се изразява осъществяването на дейността на Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД:
 • Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
 • Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:
 1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 1. предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 2. уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа:
а) трите имена на работещия;б) месторабота на работещия – наименование и адрес на предприятието;в) длъжност и/или професия на работещия;г) описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;д) описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;
 1. изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
 • Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа извършващи прегледите и необходимите изследвания.
 • Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
 • Въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания изготвяме заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа по образец съгласно приложение № 4, като същото се предоставя на работодателя и на работещия.
 • Извършваме анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:
а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.
 • Съгласно изискванията на приложение № 5 „ЛЕМА МЕД“ ООД ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд.
 • Изготвяме и предоставяме в срок до 30 юли на съответната година обобщените анализи за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.
 • За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд стриктно водим здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 от Наредба №3  от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • Към здравното досие съхраняваме копия на картата за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.
 • Участваме в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
 • Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
 1. разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 2. предлагаме степенуване по приоритети на мерките по т. 1;
 3. оценяваме ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
 • Разработваме препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
   Чл. 14. Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД :
 1. разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 2. организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 3. предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 4. дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 5. участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 6. подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 7. подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
 8. консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.
Ценова политика на Служба по трудова медицина към „ЛЕМА МЕД“ ООД:Стремим се да предлагаме на нашите клиенти висококачествени услуги на разумни цени.Стараем се да предлагаме възможно най-голям обем услуги, някои от тях дори нови за българския пазар, като при възникнала необходимост винаги осигуряваме необходимото съдействие на своите клиенти и партньори.При сключване на договор за нас е от изключително значение взаимният интерес и именно за това винаги целим да положим основа на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти и партньори.Предлагаме сключване на договори с продължителност:
 • 12 месеца;
 • 24 месеца;
 • 36 месеца.
 Гъвкавата ни ценова политика винаги ни позволява при преговорите с нашите клиенти и партньори да отговорим на всички техните изисквания и очаквания.Всички наши договорени цени са крайни и включват :
 • транспортни разходи;
 • разходи за командировки;
 • ДДС.
Договорените цени не подлежат на допълнение и изменение след подписване и в рамките на действие на договорните ни взаимоотношения.И не на последно място, държим на лоялното партньорство и дългосрочни  и коректни взаимоотношения.